Fundacja „Niebieski Koralik”

 

W Poznaniu, w dniach 15.05=01.06.2021r odbędą się Poznańskie Dni Rodziny. Fundacja wspiera wszystkie rodziny, ale to rodziny zastępcze zostały bohaterami naszego projektu.

Zależy nam, aby jak najszersza i największa grupa odbiorców dowiedziała się o niezwykle ważnej roli rodzin zastępczych.  Być może niektórzy z adresatów zdecydują się pogłębić wiedzę i rozważą pełnienie takiej funkcji.

 

https://www.poznan.pl/poznanskiednirodziny/

OD 1 STYCZNIA 2021r NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO zgodnie ze STATUTEM POZNAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

1) zamieszkanie na terenie miasta Poznania;

2) rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania;

3) wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

 

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI WRAZ Z WNIOSKIEM PRZEDSTAWIAJĄ:

1.  kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego
z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

UWAGA! Warunek zamieszkiwania w Poznaniu i rozliczania podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznań dotyczy obojga rodziców.

Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

2. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko:

      – niepełnosprawne,

      – z rodziny wielodzietnej

 

  • Wskazana preferencja nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Żłobek ma jedną listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

KORONAWIRUS COVID-19

Drodzy Rodzice,
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19,  informujemy, iż:
Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie.
Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Uprzejmie informujmy, że 19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

PLAKAT – PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

PRACA DLA OPIEKUNEK / PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŻŁOBKU

 

Osoby zainteresowane pracą w żłobku, posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, wykazujące się dużą odpowiedzialnością, rozwagą, cierpliwością, przewidywalnością, kreatywnością oraz posiadające zdolności interpersonalne prosimy o składanie CV  przy ul. M. Cegłowskiej 14 w Poznaniu lub wysyłając na adres e-mail:  zlobekniezapominajka@gmail.com ,

 

OFERTY PRACY

Oferty pracy do Żłobka Niezapominajka na stanowiska : pedagog/opiekun/pielęgniarka/położna/osoba sprzątająca można odnaleźć na http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/

OPIEKUN/PIELĘGNIARKA