OD 1 STYCZNIA 2021r NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO zgodnie ze STATUTEM POZNAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

1) zamieszkanie na terenie miasta Poznania;

2) rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania;

3) wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

 

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI WRAZ Z WNIOSKIEM PRZEDSTAWIAJĄ:

1.  kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego
z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

UWAGA! Warunek zamieszkiwania w Poznaniu i rozliczania podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznań dotyczy obojga rodziców.

Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

2. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko:

      – niepełnosprawne,

      – z rodziny wielodzietnej

 

  • Wskazana preferencja nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Żłobek ma jedną listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

Dodaj komentarz